پل کابلی تبریز

تاریخچه عملیات اجرایی

 1- پیلون 
پیلون با ارتفاعی برابر 46 متر از روی پی، بر روی فونداسیونی بصورت سرشمع با ابعاد 20/9 در 40/44 متر با ضخامت 3 متر بنا شده است. سرشمع بر روی 39 عدد شمع بتنی به قطر 20/1 متر و عمق 9 متر متکی شده است. دو پایه پیلون در پایین دارای ابعاد 0/3 در 0/4 متر است که به تیر اصلی با ابعاد 0/3 در 0/3 متر متصل می گردند. در ساختن پایه های پیلون از میلگردهای گروهی با جوشکاری در محل استفاده شده است. پایه ها پس از تیر اصلی با ابعاد 0/2 در 0/3 متر تا بالا ادامه می یابند. این بخش از پایه ها در ارتفاع 12 متری از عرشه به تیر دوم با ابعاد 0/2 در 0/3 متر متصل می گردند. نحوه اجرای تیرهای اول و دوم پیلون
با توجه به عمیق بودن تیرهای پیلون و وزن زیاد آنها، عملیات بتنریزی این تیرها در دو مرحله انجام شده است. به این ترتیب که وزن مرحله اول توسط سیستم قالب بندی و وزن مرحله دوم توسط بخش اول اجرا شده تیر تحمل شده است. تیر اصلی پیلون دارای 10 عدد کابل پس تنیده از نوع 19C15.7 است که 5 عدد آن برای رفتارسنجی پیلون و تنظیم آن از نظر تغییر شکلها در حین اجرا و پیشروی عرشه قرار داده شده است. 
View Image2- عرشه
پل کابلی تبریز دارای عرشه بتنی توخالی با عرض 31 متر است که بصورت کاملاً متقارن نسبت به پیلون اجرا می گردد. شیب طولی عرشه از پیلون به سمت کوله ها 8/2% و شیب عرضی آنها از محور به طرفین 2% است. با توجه به ویژگی عرض زیاد، از دو لایه کابل پس تنیده در پوسته فوقانی عرشه از نوع 5F15.7 و 19C15.7 و دو لایه کابل پس تنیده در پوسته تحتانی آن از نوع 19C15.7 استفاده شده است. مقاومت سیلندری بتن عرشه 450 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.                                  View Image                ٣ - کوله ها
عرشه پل در دو محل با تکیه گاه ویژه بر روی کوله ها می نشیند. با توجه به تغییرات دما و سربار پل، بار وارده محوری در محل تکیه گاه ها متغیر است و حداکثر به 250 تن می رسد. کوله های پل بر روی 8 عدد شمع بتنی به قطر 20/1 متر و ارتفاع 12 متر با سرشمعی به ابعاد 5/2 در 7/33 متر و ضخامت 2/1 متر، مستقر شده است. کوله ها دارای 8 عدد پایه می باشند که بصورت مجزا با ابعاد 58/0 در 58/0 متر در داخل خاک مسلح مدفون می گردند. لیکن با داشتن یک تیر سراسری فوقانی با ابعاد 8/0 در 2 متر وظیفه انتقال نیروهای پیچشی زلزله به زمین را داشته و از پیچشی بودن مد اول در حرکات دینامیکی پل جلوگیری می کند.4View Image- ویژگی های اجرایی
پلهای کابلی ترکه ای عموماً با قالب لغزنده در عرشه ( شاریو ) بصورت پیش رونده از دو طرف اجرا می گردند. در پل کابلی تبریز با توجه به هزینه زیاد آن ( عرض زیاد عرشه ) و قابل دسترس بودن عرشه از سطح زمین برای قالب بندی، اجرای مستقیم قالب بندی از پایین بکار رفته است. با توجه به روند اتصال کابلهای آویز با پیشروی عرشه و تغییر طول کابلها در طی شبانه روز بدلیل تغییرات دما، تمهیدات ویژه ای بصورت تکیه گاه های موقت در نظر گرفته شده است تا از ترک خوردن بتن بدلیل جابجایی ها جلوگیری شود.
علیرغم شکل ظاهری ساده از نظر توزیع بار بر روی تکیه گاه ها، اجرای پس تنیدگی در عرشه موجب جابجایی شدید نیروها در تکیه گاه های موقت می گردد. از این رو با انجام محاسبات بسیار زیاد یک برنامه خاصی به لحاظ تقدم و تأخر و همچنین پله های تنیدگی در سیستم پس تنیدگی تهیه شده و بمورد اجرا گذاشته شده است. بهمین دلیل از دیدگاه مهندسی سازه، پروژه پل کابلی تبریز یکی از پیچیده ترین انواع سازه ای پلهاست.

7 سال پیش